LIFE IN THE UNIVERSE

Click here for CERN homepage Click here for ESA homepage Click here for EAAE homepage
Click here for EU homepage Click here for ESO homepage

 

STRUČNE:

"Život vo vesmíre" je európsky projek pre študentov vo veku od 14-18 rokov, ktorého realizácia je plánovaná na obdobie jún - september roku  2001. Študenti sa môžu zapojit do súťaže o zaujímavé ceny vytváraním vlastných prác v dvoch kategóriách:

Vedecká:
· novinový článok
· vedecký článok
· www stranka
· interartívny CD-ROM, DVD
· vedecká esej
· dokumentárne video

Umelecká:
· divadelné predstavenie
· hudobné predstavenie
· maľba, socha, fotografia a iné
· príbeh alebo scenár
· poézia

Odmenou pre štyroch NAJ v každej kategórii je návšteva záverečného podujatia na konci novembra 2001 vo švajčiarskom CERNe. Toto podujatie je medzinárodnou prezentáciou všetkých zúčastnených krajín a výhercov ich národných súťaží. Všetky práce prezentované v CERNe sa zapoja do súťaže o "SUPER PRIZE", ktorú získajú autori dvoch najlepších. 

Hlavnou cenou je:

· Návšteva ESO Very Large Telescope (VLT) na Cerro Paranal (Chile, Južná Amerika)
· Pozvanie od ESA na prehliadku odpaľovacej rampy rakiet Ariane na  Kourou Spaceport (Francúzka Guyana, Južná Amerika)

Ako sa možte zapojit?:

Ak sa chcete zapojiť do našej súťaže a máte 14-18 rokov, zrealizujte svoj nápad na tému "Život vo vesmíre" v ľubovoľnej z horeuvedených oblastí. Ak budete mat pri tvorbe vasej prace nejake otazky, kontaktujte najbližšiu hvezdáreň/planetárium, alebo píšte na adresu sfs@savba.sk. Dokončenú prácu odovzdajte v najbližšej hvezdárni/planetáriu. Ak však vo vašom blízkom okolí hvezdáreň ani planetárium nenájdete, môžete prácu poslať priamo na adresu Slovenská fyzikálna spoločnosť, Dúbravská 9, 842 28, Bratislava

Tešíme sa na Vás a vaše nápady!!!

 

MENEJ STRUČNE - AK CHCETE VEDIEŤ VIAC

"Život vo vesmíre" je európsky projekt v náväznosti na Európsky týždeň vedy a techniky 2001. Je pokračovaním veľmi úspešného programu "Fyzika na scéne" z roku 2000. Projekt organizujú spoločne CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum), ESA (Európska kozmická agentúra) a ESO (Európske južné observatórium). Ďalšie centrá ako EMBL (Európske laboratórium pre molekulárnu biológiu) a ESFR (Európske zariadenie pre synchrotrónové žiarenie) sa tiež pridružili, takže projekt má podporu všetkých veľkých európskych medzivládnych vedeckých organizácii. 

Program riadi Medzinárodný riadiaci výbor (MRV). V účastníckych krajinách sa vytvárajú Národné riadiace výbory (NRV) pozostávajúce z vedcov, učiteľov, komunikátorov vedy, novinárov a zástupcov gestorských organizácií. Vychádza sa pri tom z personálneho obsadenia a skúseností NRV projektu Fyzika na scéne. Gestorom projektu na Slovensku je Slovenská fyzikálna spoločnosť.

Téma "život vo vesmíre" bola zvolená z týchto dôvodov:
-- ide o jednu zo základných veľkých otázok ľudstva
-- budí veľký záujem verejnosti 
-- je multidisciplinárna a medzinárodná
-- spája prírodné a humanistické vedy
-- využíva súhru vedy s jej technickými aplikáciami
-- ilustruje kontroverzný vzťah medzi vedou a vedeckou fikciou 
-- predstavuje oblasť mediálneho záujmu

Téma sa dotýka výskumných oblastí ako:
-- výskum zloženia hmoty a vznik vesmíru
-- komplexné molekuly vo vesmíre
-- hľadanie známok života v solárnom systéme
-- život na Zemi, podmienky jeho vzniku a udržania
-- vznik inteligencie
-- extrémne formy života
-- hľadanie mimozemských civilizácií
-- kozmické lety a poznávanie vesmíru

Praktickým cieľom projektu je:
-- oboznámiť záujemcov, zvlášť mladých ľudí, o dostupných informáciách týkajúcich sa 
témy
-- vytvoriť on-line knižnicu materiálov vhodných na výuku
-- informovať širokú verejnosť v rámci "Európskeho týždňa vedy a techniky" 
prostredníctvom medzinárodnej televíznej siete

Hlavné ciele projektu sú:
1)
uvedenie študentov do metodológie vedy: 
-- vysvetliť súčasné poznatky o stvorení vesmíru, čo sú fundamentálne častice z ktorých sa 
skladá všetka hmota a skúmanie súčasných teórii, ktoré ponúkajú rozdielne pohľady na 
prírodu a vesmír 
-- hľadanie extra-solárnych planét, hľadanie signálov o mimozemskej inteligencii
-- testovanie hypotéz a spolupráca za hranice uznávaných disciplín 
2) vytvoriť atmosféru stimulujúcu vznik nových myšlienok týkajúcich sa života vo vesmíre

Projekt pozostáva z troch hlavných krokov:

1) MRV a Medzinárodný panel expertov (MPE) vytvoria základný informačný balík, ktorý 
bude verejne dostupný na centrálnej webovskej stránke. Bude zahŕňať všetky relevantné 
linky a bude tvoriť os celého projektu.

2) 14 - 18 roční študenti stredných škôl zo zúčastnených krajín sa zapoja do súťaže napr. 
vytváraním vlastných webovských stránok na ktorých budú prezentovať svoje osobné 
názory na tému projektu. Tieto materiály budú odzrkadľovať názory mladých Európanov o 
súvisiacich vedeckých metódach o možnostiach nájdenia života mimo Zeme za pomoci 
súčasných a budúcich technológií a možných dôsledkoch takýchto objavov. 
Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách - veda a umenie. V kategórii veda to môže byť: 
novinový alebo vedecký článok, vedecké pojednanie, dokumentárny film, web stránka, 
CD-ROM. V kategórii umenie: divadelná etuda, hudobná skladba, výtvarné umenie 
(maľba, socha, fotografia, …) science fiction, poézia.

3) Vrcholovou udalosťou bude záverečné podujatie, ktoré bude medializované na najvyššej 
úrovni na ktorom sa zúčastnia výherci národných súťaží spolu s expertmi v debate 
venovanej tejto téme. Postoje mladých budú konfrontované s vedecko-technickými 
možnosťami. Plánuje sa uskutočniť súčasne viacero takýchto satelitných stretnutí na 
rôznych miestach, ktoré budú prepojené cez televíziu. Pri vhodnom scenári sa dá očakávať 
veľký mediálny úspech. Predbežné kontakty s rôznymi TV stanicami indikujú veľký 
záujem zo strany TV s veľkými edukačnými možnosťami.

Projekt je zameraný na:
-- verejnosť, ktorá sa zapojí cez dosah na informácie na centrálnej webovskej stránke a 
obzvlášť cez média (TV program, diskusiu v tlači a pod.).
-- generáciu mladých, ktorí budú mať možnosť oboznámiť sa s novou a zaujímavou 
výskumnou oblasťou spojenú s možnosťou osobného rozvoja a získavania vedomostí na 
medzinárodnej báze.
-- učiteľov, ktorí získajú veľmi užitočné výukové materiály vhodné v rôznorodom kontexte - 
v širokom zábere od prírodných vied k vedám humanitným.
-- média, ktoré sa získajú vedecky fundované informácie na rozdiel od iných, menej 
odborných prístupov. V tomto zmysle bude mať projekt obzvlášť dôležitý vzdelávací 
význam.
-- vedci, ktorí prostredníctvom záujmu o ich výskum získajú stimuláciu na lepšiu 
komunikáciu o svojej práci s verejnosťou.

Všetky tieto skupiny získajú z projektu rôzny úžitok. Ale čo je obzvlášť dôležité je, že sa vôbec po prvé zhromaždia obsažné, hodnoverné, štruktúrované a aktuálne materiály, ktoré budú mimoriadne cenné pre učiteľov, komunikátorov vedy, pre média a pre verejnosť.