Physics on Stage 2, NEWS 1

Fyzika na Scéne 2, Správy 1

 

             Medzinárodný riadiaci výbor (MRV) už rozhodol o niektorých dôležitých záležitostiach ohľadom priebehu projektu.

 1)                 Medzinárodný festival  

Festival sa uskutoční v dňoch 2.-7. apríla 2002 v ESTEC – európskom stredisku pre vesmírne technológie, v Noordviku v Holandsku. Časť festivalu bude venovaná programom výuky učiteľov a novým metódam. Pracovným jazykom bude angličtina. Na základe doporučení z minulého festivalu väčší priestor bude venovaný pracovným stretnutiam a počet scénických výstupov bude zredukovaný.

 2)                 Účastníci festivalu

Na festivale sa zúčastní 300 delegátov z 22 európskych krajín. Počet slovenských

delegátov bol stanovený na 7. Informáciu o delegátoch za jednotlivé krajiny je možné nájsť na medzinárodnej web stránke http://www.estec.esa.nl/outreach/pos/pos2.htm

Národný riadiaci výbor (NRV) musí do 11. februára nahlásiť mená svojich delegátov. Odporúča sa aby účastníci prvého festivalu netvorili viac ako 50% delegátov.

            Projekt Fyzika na Scéne 2 je zameraný na učiteľov, preto sa predpokladá, že zo strany učiteľov fyziky bude dostatočný záujem a že učitelia budú tvoriť prevažnú časť delegátov. Od delegátov sa očakáva aktívna účasť na pracovných stretnutiach – workšopoch, na ktoré môžu do 28. januára prostredníctvom národných riadiacich výborov navrhnúť témy, prípadne ich koordinátorov.

 3)         Ubytovanie a transport

            Príchod na festival je v utorok 2. Apríla, odchod je v nedeľu 7. apríla. Účastníci si samostatne zabezpečujú transport. Cestovné náklady im uhradia organizátori po príchode do Noordvijku. Výška úhrad je pre účastnícke krajiny rôzna. Výška úhrad pre slovenských účastníkov nebola zatiaľ stanovená a Národný riadiaci výbor vedie o tom rokovania s Medinárodným výborom. Ubytovanie v dňoch 2.-7. apríla, včítane raňajok, bude uhradené organizátormi, ostatnú stravu si budú účastníci hradiť sami.

 3)                 Publikácie

Viaceré výstupy z projektu výjdu v písomnej forme. Očakávajú sa tieto publikácie:

a)      Správy Národných riadiacich výborov o národných aktivitách a abstrakty prezentácií na festivale PoS 2.

b)      Závery a doporučenia z exekutívy MRV

c)      Zborník z pracovných stretnutí – workšopov

d)      Úplný zborník z projektu PoS za roky 2000-2002

 

30. novembra 2001

                                                                                                     Dalibor Krupa

                                                                                                koordinátor pre Slovensko