Slovenský riadiaci výbor

Predseda: D. Krupa
                Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Podpredseda: J. Pišút
                      Matematicko-fyzikálna fakulta UK, Bratislava

Clenovia: J. Stanícek, 
               Matematicko-fyzikálna fakulta UK, Bratislava

               S. Dubnicka, Š. Lányi,
               Fyzikálny ústav, SAV, Bratislava

               P. Murín,
              
Prírodovedecká fakulta Univerzita P. J. Šafárika, Košice

               E.Vojtelová,
               Gymnázium Juraja Hronca, Bratiskava