Fyzika na scéne (Physics on Stage) -- Národný plán

1, Ustanovenie národného riadiaceho výboru pod záštitou Slovenskej fyzikálnej spoločnosti (január 2000)

2, Prijatie národného plánu Medzinárodnou výkonnou radou Fns (koniec januára)

3, Informačný list spoločenstvu fyzikov na Slovensku o spustení programu Fyzika na scéne (koniec januára)

4, Vyhlásenie národnej súťaže demonštratívnych projektov, prednášky, učebné materiály a iné vystúpenia (zahŕňajúce dostatočnú informáciu o cieli a prípadne poskytnúť podrobnejšiu informáciu o možnostiach finančnej podpory zo strany ISC (medzin. riadiaci výbor Fns)). Projekty by  mali predostrieť: nove nápady a projekty v oblasti výučby fyziky, fyziky a techniky, fyziky a bežného života, fyziky a komunikačných metód, vplyv fyziky na výber povolania, príprava učiteľov fyziky a iné s tým súvisiace námety podľa vlastnej iniciatívy (koniec januára)

5, Vytvorenie slovenskej www stránky (polovica februára)

6, Tlačové konferencie Fns (koniec februára, jún, počas národného stretnutia v septembri, január 2001)

7, Vydanie Slovenskej kmeňovej publikácie
 (Obsahujúcej základné informácie o Fns, národný program, súčasný pohľad SFS na rôzne aspekty postavenia fyziky  v rámci spoločnosti, vyučovanie fyziky, postgraduálne vzdelávanie Ph.D., finančná a legislatívna podpora, vzťah k priemyslu, tvorba národného bohatstva a bezpečnosti atď.) (polovica marca)

8, Komunikácia Fns s verejnosťou (TV, rádio, tlač) (polovica marca, september, november, január 2001)

9, Mesačná správa podávaná ISC (podľa požiadavky)

10, Výber projektov  pre Národné stretnutie (máj)

11, Čiastková správa pre ISC obsahujúca návrhy projektov najlepších "predstavení" k Európskemu týždňu vedy a techniky v CERNe (koniec mája)

12, Národné stretnutie (september)

13, Výber účastníkov na celoeurópske stretnutie (september-október)

14, Národná finančná správa pre ISC (október)

15, Návrhy na činnosť Fns do budúcnosti (december)