Na tejto stránke najdete program 11. koferencie slovenských fyzikov. Bližšie informácie nájedete na stránke http://www.savba.sk/~fyzisfs/konf.

 

Program 11. konferencie slovenských fyzikov

Zvolen 4.—6. 9. 2000

 

Pondelok 4.9.

 

14:00 – 14:15

Otvorenie konferencie

Plenárne zasadanie - aktuality

14:15 – 15:00

Š.Luby (FÚ SAV): Gigantická magnetorezistencia

15:00 – 15:45

J.Pišút (MFF UK): Zrážky tažkých iónov a vznik kvark – gluónovej plazmy

 

 

 

15:45 – 16:15

Prestávka

 

 

Plenárne zasadanie – cinnost na pracoviskách

16:15 – 16:35

P. Kopcanský: Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

16:35 – 16:55

I. Cerven: Výskumné úlohy riešené na KF FEI STU, Bratislava

16:55 – 17:15

Š. Gmuca: Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

17:15 – 17:35

M. Marcok: Fyzika na TU vo Zvolene

17:35 – 17:55

P. Koštial: Fakulta priemyselných technológií Trencianskej univerzity

17:55 – 18:15

P. Bury: Fyzikálna akustika a optika na KF EF ŽU

 

 

 

18:15 – 19:30

Vecera

 

 

 

 

19:30 – 21:00

Valné zhromaždenie SFS

 

 

 

 

Utorok 5.9.

 

 

Zasadanie v sekciách - referáty riešitelov projektov

 

Sekcia A:

Sekcia B:

9:00 –  9:30

J. Pivarc (FÚ SAV): ECR iónové zdroje

A. Šurda (FÚ SAV): Metódy efektívnych polí na riešenie 2D mriežkových modelov

9:30 – 10:00

M. Stehlík (ÚEF SAV): Kinetika nabitých castíc v medziplanetárnom priestore

P. Markoš (FÚ SAV): Andersonov prechod kov – nekov

10:00 – 10:30

J. Krištiak (FÚ SAV): Anihilácia pozitrónov v neusporiadaných štruktúrach

P. Kalinay (FÚ SAV): Pokroky v riešení 2D coulombovského plynu

 

 

 

10:30 – 11:00

Prestávka

 

 

Zasadanie v sekciách - referáty riešitelov projektov

 

Sekcia A:

Sekcia B:

11:00 – 11:30

E. Beták (FÚ SAV): Gama prechody na diskrétne hladiny v reakciách s rýchlymi neutrónmi

L. Kubicár (FÚ SAV): Vývoj a aplikácia prechodových metód merania termofyzikálnych parametrov

11:30 – 12:00

J. Bunta (FÚ SAV): Štúdium asymetrickej jadrovej hmoty

V. Nádaždy (FÚ SAV): Spektrometer nábojových prechodových dejov a príklady jeho použitia

12:00 – 12:30

J. Hanc (HF TU Ko): Feynmanova kvantová mechanika s použitím pocítacov

Š. Lányi (FÚ SAV): Rastrovacia sondová mikroskopia s multifunkcnými sondami

 

 

 

12:30 – 14:00

Obed

 

 

Zasadanie v sekciách – referáty riešitelov projektov

 

Sekcia A:

Sekcia B:

14:00 – 14:30

S. Hlavác (FÚ SAV): Vlastnosti hadrónov v jadrovej hmote pri extrémnych podmienkach

M. Reiffers (ÚEF SAV): Spektroskopia elektrón-kvázicasticovej interakcie vo vybraných intermetalických zlúceninách vzácnych zemín

14:30 – 15:00

D. Krupa (FÚ SAV): Topológia amplitúdy rozptylu a gluónove stavy

P. Samuely (ÚEF SAV): Medzivrstvový transport v exotických supravodicoch

15:00 – 15:30

J. Leja (MFF UK): Teoretické štúdium exotických jadier

P. Skyba (ÚEF SAV): Co je nové pri absolútnej nule

15:30 – 16:00

J. Vanko (MFF UK): Neutríno – súcasný stav a perspektívy

A. Jaroševic (MFF UK): Meranie namáhania stavebných konštrukcií magnetoelastickou metódou

 

 

 

16:00 – 16:30

Prestávka

 

 

Plenárne zasadanie – aktuality

16:30 – 17:15

Š. Gmuca (FÚ SAV): Reaktory riadené urýchlovacom

17:15 – 18:00

I. Štich (FEI STU): Pocítacove modelovanie “nanosveta”

 

 

19:00

Spolocenský vecer

 

 

 

Streda 6.9.

 

 

Zasadanie v sekciách - referáty riešitelov projektov

 

Sekcia A:

Sekcia B:

9:00 -  9:30

M. Timko (ÚEF SAV): Biomedicínske aplikácie magnetických kvapalín

J.Dillinger (SjF STU): Etalón reflektivity

9:30 – 10:00

V. Lisý (PF UPJŠ): Tepelné excitácie póristej globuly v roztoku: Modelovanie hydratácie proteinov

I. Túnyi (GfÚ SAV): Impulzné magnetické pole a vznik Zeme

10:00 – 10:30

P. Kúš (MFF UK): Vrstvy a povlaky

M. Melo (MFF UK): Modelové riešenie problému rastu skleníkového efektu atmosféry

 

 

 

10:30 – 11:00

Prestávka

 

 

Plenárne zasadanie – sútaž mladých fyzikov

11:00 – 11:30

P. Szabó (ÚEF SAV): Vplyv magnetického pola na vlastnosti vírov magnetického toku vo vysokoteplotných supravodicoch

Plenárne zasadanie – aktualita

11:30 – 12:00

S. Hlavác (FÚ SAV): Spalacný zdroj neutrónov a jeho využitie pre vedecký a technologický výskum

 

 

 

12:00 – 13:00

Obed

 

 

Plenárne zasadanie - “FYZIKA NA SCÉNE”

13:00 – 14:00

K. Teplanová (MFF UK): Vybrané ukážky z projektu Schola Ludus

14.00 – 15:00

P. Barica (MFF UK): Internet pre ucitela fyziky

15:00 – 15:30

P. Murin (PF UPJŠ): Projekt popularizácie fyziky vysokých energií

15:30

Ukoncenie konferencie

 

Vývesky

 

Príspevky prezentované na výveskách treba na pridelené panely nainštalovat na zaciatku konferencie a ponechat ich až do stredy poludnia. Vzhladom na nevelké rozmery konferencie a pocet vývesiek, nebude organizované zvláštne výveskové zasadanie a predpokladá sa, že záujemci sa skontaktujú s autormi príspevkov pocas prestávok.

 

Program na výveskách:

 

1)                  J.Bircák (FHPV, PU): Vplyv ionizacného žiarenia na zmenu indexu lomu chalkogénnych skiel

2)                  K.Csach (ÚEF SAV): Tecenie amorfnej zliatiny NiSiB

3)                  L.Just (ÚEF SAV): Názov bude oznámený

4)                  Y.Kish(ÚEF SAV): Porovnanie štruktúry GEANT 3.1 a GEANT 4

5)                  M.Koneracká(ÚEF SAV): Naviazanie protirakovinového lieciva 5 fluorouvacil na jemné magnetické castice

6)                  A.Kravcáková (PF UPJŠ): Azimutálne podštruktúry v rozdeleniach produkovaných castíc v CERN jadro – jadrových zrážkach

7)                  L.Lokner (PF UPJŠ): Termometria od 1K do 200 mikroK

8)                  M.Melo (MFF UK): Modelové riešenie problému rastu skleníkového efektu v atmosfére

9)                  J.Miškuf (ÚEF SAV): Morfológia lomevého povrchu amorfnej bimetalickej pásky

10)               I.Potocová (UEF SAV): Feronematiká

11)               M.Stehlík (ÚEF SAV): K modelovaniu anizotrópnej rozvinutej turbulencie

12)               P.Szabó (ÚEF SAV): Magnetické depárovanie a modelovanie v supravodici

13)               J.Štelina (EF ŽU) et al: Prahové intenzity samodeštrukcie svetla v magnetických kvapalinách

14)               K.Šterbáková (FHPV PU): Vplyv hydrogenacného – dehydrogenacného procesu na vnútorné pnutie a Barkhausenovho šumu v Fe-B amorfnej zliatine

15)               L.Tomco (VLA MRŠ): Feronematiká

16)               J.Tóthová (PF UPJŠ): Fotoindukovaný cytotoxický úcinok hypericínu A na rakovinovú bunkovú líniu U – 87 MG

17)               S.Tuleja (PF UPJŠ): Všeobecná teória relativity len s integrálmi a deriváciami

18)               J.Vanko (MFF UK): Nový pohlad na problém lokalizácie gravitacnej energie

19)               J.Vrláková (PF UPJŠ): 1,  Neštatistické fluktuácie v zrážkach jadier Au v emulzii detektora

                                                   2,  Faktoriálne momenty v zrážkach relativistických jadier

20)       B.Zagyi (FEI TU): Vyucovanie fyziky a vedeckovýskumná cinnost na KF FEI v Košiciach